Verkiezingsprogramma 14/10/2018

Onze 40 actiepunten staan hieronder. Klik op een krachtlijn en je leest meer.
Het volledige programma kan je downloaden door hiernaast te klikken..

Krachtlijn 1. We geloven in de kracht van buurten

Actiepunt 1. Elke buurt zijn buurtraad. Die bestaat uit bewoners, samen met gemeenteraadsleden uit de buurt. Het raadslid treedt op als coördinator en maakt de verbinding met de gemeenteraad.

Actiepunt 2. Werkgroepen van inwoners zijn actief betrokken bij concrete dossiers die voor hun buurt belangrijk zijn.

Actiepunt 3. De ontmoetingscentra, buurt- en wijkhuizen zijn dichtbije contactpunten voor de mensen en de uitvalsbasis voor de buurtwerker.

Actiepunt 4. Een plan, gericht op ontmoeting, participatie en emancipatie, geeft Kortrijk een positieve, multiculturele dimensie.

Krachtlijn 2. We investeren in een sterke lokale economie met kansen voor elke ondernemer en werknemer

Actiepunt 5. Het economisch leven krijgt stimulansen door de uitbouw van broedplaatsen voor startende ondernemingen, door het ondernemerschap te stimuleren in het hoger onderwijs, door 'Kortrijk Zaait' grondig te hervormen en door lokale bedrijven die geen opvolging hebben te begeleiden.

Actiepunt 6. De foute verhouding tussen vraag en aanbod rond werkgelegenheid pakken we aan met samenwerkingsverbanden tussen stad-onderwijs-economie. De nadruk ligt daarbij op bijscholing op maat, omscholing en werkgerelateerde taakopleiding.

Actiepunt 7. De site Van Marcke (Weggevoerdenlaan) groeit uit tot ‘Kortrijk-Europe’, een hoogwaardig kantorenpark dat meteen de lokale detailhandel en horeca stimuleert. De site verbindt op een vlotte manier het station en het stadscentrum met de regionale en Eurometropole sites zoals Kortrijk Xpo en de Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem.

Actiepunt 8. Servicepunten op alle bedrijventerreinen verbeteren de balans arbeid/gezin/woon-werkverkeer en bieden kansen voor sociale tewerkstelling.

Krachtlijn 3. Wij versterken de gezinnen in al hun vormen

Actiepunt 9. We herstellen het evenwicht in het woningaanbod in de publieke en private markt. Nieuwe en betaalbare woonvormen voor jong en oud krijgen kansen.

Actiepunt 10. Ons ‘4 tot 7-uur plan’ geeft ouders en grootouders comfort in de avondspits. Naast meer buitenschoolse kinderopvang en huiswerkbegeleiding komen er plekken waar het mogelijk is om huishoudelijke en professionele taken te combineren met de hobby’s van kinderen.

Actiepunt 11. Kwetsbare alleenstaanden en gezinnen, in al hun vormen, krijgen onze aandacht, in het bijzonder op het vlak van goede en betaalbare woningen.

Actiepunt 12. We maken werk van de invoering van de principes van de brede school in het onderwijs. 

Krachtlijn 4. We kiezen ervoor om soms niet te bouwen

Actiepunt 13. De trend om alles vol te bouwen moet worden gekeerd. We kiezen voor meer groene longen en verbindingsassen in het centrum en in de buurten.

Actiepunt 14. De overkapping van de E17 moet opnieuw op de agenda worden geplaatst. Zo kunnen we de fijnstofproblematiek terugdringen, kan de wisselwerking tussen het stadscentrum en Hoog Kortrijk verbeteren en krijgen we ruimte voor bijkomend groen.

Actiepunt 15. In een zich vernieuwende, creatieve en zuurstofrijke stad inventariseren we alle daken en bekijken we welke bestemming ze kunnen krijgen: plaatsen van zonnepanelen, uitbouwen van daktuinen – en, waarom niet, als ontmoetingsplaatsen? Ook stadslandbouw krijgt ruimte.

Actiepunt 16. Kortrijk trekt het uittekenen van regionale landschappen waar groene corridors de open ruimte verbinden. Die worden duurzaam beheerd in nauwe samenwerking tussen milieu en landbouw.

Actiepunt 17. De leegstandtaks stijgt progressief, om stadskankers actief te kunnen aanpakken. 

Krachtlijn 5. We zien cultuur en sport als bindmiddel

Actiepunt 18. De ontmoetings- en wijkcentra worden opnieuw ‘van de buurten’: plekken waar buurtcomités en verenigingen samenkomen, waar mensen met dromen en ideeën elkaar vinden, waar mensen een beroep kunnen doen op dienstverlening.

Actiepunt 19. Het Buda-eiland verdient het statuut van ‘grote Vlaamse instelling’, dankzij de verankerde professionele culturele sector en de internationale betekenis ervan voor creatie, design en nieuwe media. De opwaardering van ‘Historisch Kortrijk’ als toeristische attractie is een prioriteit.

Actiepunt 20. Een centrumstad als Kortrijk verdient een bibliotheek van de toekomst: ontmoetingsplaats, vormingshuis, cultuur- en uitleencentrum in de brede zin van het woord, dat alles in een nieuwe infrastructuur.

Actiepunt 21. De sportinfrastructuur is aan een grondige renovatie en herwaardering toe. Wie initiatief neemt op het vlak van sport en cultuur en dat koppelt aan evenementen, kan een beroep doen op financiële ondersteuning.

Krachtlijn 6. Wij steunen elkaar, in alles wat we doen

Achtiepunt 21. De opdeling stad-OCMW verdwijnt door Vlaamse regelgeving. Dit biedt de kans om de aparte OCMW-diensten en -loketten op te heffen en de sociale medewerkers in te passen in alle stadsdiensten, dicht bij de mensen, in hun eigen buurt.

Actiepunt 22. Een netwerk van stedelijke ‘casemanagers’ spoort zorgvragen zo vroeg mogelijk op en volgt die van a tot z op.

Actiepunt 23. Sociaal aanbesteden, met een geïntegreerd sociaaleconomisch luik, wordt de norm voor alle grote stadsprojecten.

Actiepunt 24. Elke inwoner van Kortrijk is een volwaardig mens, met competenties, vaak ook met een bepaalde achterstand. (Hoger) onderwijs kan een hefboom zijn om bv. integratieachterstand weg te werken. Een concreet plan moet de participatie aan het hoger onderwijs stimuleren.

Krachtlijn 7. Wij maken een algemeen doorstromings- en mobiliteitsplan, met plaats voor voetganger, fietser, openbaar vervoer en auto, zowel in het centrum als in de buurten

Actiepunt 26. De verbindingen voor zwakke weggebruikers tussen centrum en buurten of deelgemeenten mogen nog verbeteren. Maar we kijken ook breder: Kortrijk is een logistieke poort van en naar de ruime regio. Vlotte treinverbindingen, ook naar Rijsel, een volwaardige ontsluiting van Kortrijk Xpo en de luchthaven Kortrijk-Wevelgem en een maximaal gebruik van waterwegen voor transport zijn van groot belang.

Actiepunt 27. Snelle en efficiënte verbindingen tussen het stadscentrum, de site Van Marcke, AZ Groeninge, Hoog Kortrijk, Evolis, Kortrijk Noord, bv. met een sneltram in eigen bedding, brengen een oplossing voor het mobiliteitsprobleem.

Actiepunt 28. Door bepaalde verkeersassen éénrichting te maken, hetzij in, hetzij uit het stadscentrum, komt er ruimte voor zowel voetganger, fietser, openbaar vervoer, als auto.

Actiepunt 29. Een verlenging van de Shop&Go tijd komt tegemoet aan de vraag van de detailhandel en de horeca. Dat neemt wat ‘Parko-stress’ weg bij de klanten.

Actiepunt 30. Kortrijk neemt het voortouw in de uitbouw van een slim elektriciteitsnet, met o.m. laadpalen voor elektrische auto’s

Krachtlijn 8. We geloven in een veilig Kortrijk, zetten sterker in op preventie en handelen repressief als het moet

Actiepunt 31. Er komt een directeur veiligheid, van wie de taak voornamelijk bestaat in het uitrollen van een preventief beleid.

Actiepunt 32. Buurten met een specifieke problematiek kunnen rekenen op de inzet van een straatwerkwerker die een en ander van zeer nabij opvolgt.

Actiepunt 33. Een afsprakennota regelt de wederzijdse rechten en plichten in de samenwerking tussen politie, brandweer, dienst 100 en Civiele Bescherming.

Actiepunt 34. Veiligheid kent geen grenzen, laat staan gemeentegrenzen. Kortrijk moet zijn regionale rol opnemen om een geïntegreerd regionaal veiligheidsbeleid uit te bouwen.

Krachtlijn 9. We maken van Kortrijk de meest vernieuwende stad van West-Vlaanderen

Actiepunt 35. Het Kortrijkse (hoger) onderwijs onderscheidt zich, in samenwerking met de stad, de provincie en het bedrijfsleven, door een aanbod van unieke opleidingen, toekomstgerichte leermethodieken en toonaangevende onderzoeks-, test- en demofaciliteiten. Zo kan het tekort aan geschoold personeel in stad en streek worden teruggedrongen.

Actiepunt 36. Samen met de Provincie vormt Stad Kortrijk het Kasteel ’t Hooghe om tot een internationaal huis, waar buitenlandse studenten, docenten, bedrijven en onderzoekers en Kortrijkzanen elkaar kunnen ontmoeten.

Actiepunt 37. Elke Kotrijkse jongere of Kortrijkse student tussen 16 en 25 jaar krijgt een stadspas. Sport, cultuur, openbaar vervoer… worden zo een stuk laagdrempeliger.

Krachtlijn 10. We zien een Kortrijk, waar stad en inwoners de uitdagingen samen aanpakken

Actiepunt 38. Burgemeester en schepenen oefenen hun taak voltijds uit. Ze behouden maximum twee termijnen dezelfde bevoegdheden.

Actiepunt 39. De gemeenteraad moet méér zijn dan een goedkeuringsmachine van het schepencollege: tijdige en grondige debatten waarbij ook geluisterd wordt naar de oppositie, komen iedereen ten goede. Ook de stedelijke ambtenaren krijgen opnieuw een volwaardige stem in de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Actiepunt 40. De financiële situatie van de stad en zijn nevenbedrijven moet doorzichtiger worden. In het kader van transparant bestuur is alle informatie overzichtelijk raadpleegbaar op het internet. 

# Jij bent mee aan zet op 14 oktober!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.