Ik beperk mij vandaag tot een aantal feiten.  Ik hoef zelfs geen antwoord want ze weerleggen kan gewoon toch niet.

1.
Het moet handig zijn : superhandig !  : naar de gemeenteraad de begroting komen voorstellen en daarin slechts 10% van alle centen die omgaan in de stad toelichten. (en die 10% dan nog verre van gedetailleerd). Ik hoor de repliek al ‘omdat we niet méér moeten dan dat’. Hoe kan iemand hiermee verdedigen dat er goed financieel wordt bestuurd ?
Niet natuurlijk.  Maar dat speelt de stadscoalitie heel mooi in de kaart, want er wordt immers financieel niet goed bestuurd. (vorige week vrijdag kregen we een overzicht nieuw document activiteitenverslag 2015 – dit is hoopgevend ! – maar kort daarop werd deze mail weer ingetrokken (?))

2.
Het meerjarenplan is een lachertje.  We krijgen gewoon enkele bedragen die telkens worden aangepast om eind 2019 toch maar positief uit te komen. Met dit document kan niemand in deze raad ook maar opvolgen wat financieel wordt ‘gepland’. Op mijn vraag naar de evolutie van de personeelskredieten vorige week op de raadscommissie wou men mij zelfs niet antwoorden. Niet verwonderlijk : deze zijn immers cruciaal als je financieel wilt bijsturen. In het eerste meerjarenplan bij begin BBC stond nog opgelijst met welke evoluties voor Personeelskosten en Werkingskosten men rekening zou houden om bij te sturen. Daar reageerde ik al op dat deze totaal onmogelijk waren.
De Werkingskosten zouden met 21% dalen in 2015 in vergelijking met 2014.    Eens zien wat de rekening echt zal aantonen.
De Personeelskosten zouden deze legislatuur per jaar amper met 0,4% per jaar stijgen.
Beide voorbeelden tonen mooi aan dat het ganse meerjarenplan is gemanipuleerd om toch maar eind 2019 positief op papier uit te komen.
Van mijn tussenkomst werd dan wel toch wat geleerd want jullie pasten wél iets aan : met name het overzicht geplande evolutie van bvb Werkingskosten en Personeelskosten NIET MEER OP TE NEMEN in het document.

3.
In plaats van de cijfers aan te passen zou in de feiten moeten worden bijgestuurd.   Daar blijft het echter heel kalm.  VEEL WOORDEN, GEEN DADEN.  We weten allemaal dat het economisch moeilijke tijden zijn.  Dan moet je de tering naar de nering zetten.  Dat zou de coalitie ook doen.  Althans in woorden.  In daden zien we echter geen enkele structurele maatregel van de coalitie die op korte of middellange termijn de stadsfinanciën doet verbeteren. (er zijn nochtans al 2 kostbare jaren voorbij !)
Zonder snelle ingrepen vrezen we dan ook nog deze legislatuur OF voor belastingverhoging OF hele drastische ingrepen zoals bvb ontslagen of sluitingen.
Een euro kan je maar 1 keer uitgeven.  Wie zijn  spaarboekje moet opeten,  weet dat hij meer uitgeeft dan hij verdient.

(Gelukkig nog een paar financiële meevallers zoals
-de brandweerhervorming : minder kosten voor Kortrijk.
-de indexsprong.  Het geld dat de ambtenaren nogaliter meer zouden verdienen komt nu de stad ten goede. Goed voor 3,3 mio€ tot eind deze legislatuur.
Deze financiële meevallers vloeien echter geenszins voort uit de inspanningen van het stadsbestuur.)
Daarbovenop “pretenteert” men ‘de schulden onder controle te willen houden’. Ook hier zijn de feiten heel anders. Voor de stad is dat al niet correct  want het leeuwendeel van de terugbetaling van nieuwe aan te gane leningen wordt naar volgende legislatuur doorgeschoven, maar daarbovenop worden er steeds meer schulden aangegaan in de satelietorganisaties van de stad zoals bvb het OCMW en PARKO.   De Stad is ook hier financieel eindverantwoordelijk via de stadsbijdragen.  Maw, ook hier zal de Kortrijkse belastingbetaler voor opdraaien.

4.
Een volgend feit : De Kortrijkse stadskas wordt gewoonweg LEEGGEZOGEN in 1 legislatuur. (dat zijn féiten)
Bij de start van de coalitie waren er ruim 35 mio€ in kas.   2 grote resevefondsen werden gelijk de eerste 2 jaar opgenomen.  Nu moet ook effectief het laatste reservonds - namelijk het Zilverfonds - eraan geloven.  Dit fonds werd opgericht om mee de pensioenen van de ambtenaren te betalen.  Het is wel duidelijk dat de zuur gespaarde centen van dit fonds niet tot dat doel worden opgenomen.   Eind deze legislatuur heeft de Stad Kortrijk geen enkele reserve meer.   In makkelijke mensentaal : het spaarboekje wordt totaal geplunderd. Heel kort-termijnbeheer van de stad dus.Wat dus de komende jaren ?

5.
Begin deze legislatuur werden diverse op stapel staande dossiers uit rancune en populistisch geschrapt  - denk maar aan het politiekantoor, de LAR of het Kennedybos.
Dit  breekt de Kortrijkzaan financieel zuur op : bvb  het politiekantoor moest, zou en zal niet op Kortrijk Weide komen.  (nochtans maakte toch ook Open VLD deel uit van het stadsbestuur vorige legislatuur, toch ? – nota bene met de schepen van Stadsplanning). Kostenplaatje aan voorbereidingskosten door het SOK (Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf) : 748.000€ !    (en dat zijn dan enkel nog de kosten die extern werden gemaakt). Hiermee wordt gewoonweg geld over de balk gegooid.

6.
Wie heeft momenteel de financiële touwtjes in handen in Kortrijk ?
- de financieel beheerder? Ik denk het niet. Die werd immers gescheiden van de financiële dienst (begrijpe wie begrijpe kan). De Begroting wordt op de kabinetten bepaald. De Boekhouding (waar je precies alle belangrijk info kunt vinden) wordt in een aparte financiële dienst gevoerd.   U hebt er een boeltje van gemaakt mevrouw de schepen van Financiën.
- in een nota van het college van burgemeester en schepenen werd een opdracht gegund aan BDO – dit om de stad te begeleiden in de uitrol van BBC .  Op zicht niets mis meer, maar volgens de nota was dit een beslissing zonder betrokkenheid van de financieel beheerder. Hoe verklaart u zoiets?
- de schepen van Financiën? Ik dacht het niet. Bij elke inhoudelijke vraag wordt geschermd dat “wij dat maar aan de betrokken collega-schepen moeten vragen”.
Enkele grote bedragen volgt mevr Waelkens wel op; met name deze waar de stad zelf weinig tot niets aan te zeggen heeft.
Bvb Figga; daar dient u gewoon rekening te houden met wat men u voorschrijft.
IMOG is een ander mooi staaltje : Kortrijk vindt dat de kost voor IMOG te hoog is. Zelfs zonder akkoord met IMOG houdt u in uw meerjarenplan rekening met de helft van de gevraagde verhoging. “hoop is een Christelijke deugd” repliceert de schepen van Financiën. Dàt is pas management!
-Wie hebben we nog meer? De rest van de Politiek ? Ook daar hebben wij onze grote bedenkingen bij.   Ieder lijkt zijn schouders op te halen zolang men maar zijn eigen ding kan blijven doen. 
Mooi voorbeeldje :  laatste blz van de begroting: Ik lees voor uit het document : ‘Duurzaam Milieubeleid – herbruikbare luiers.  (50.000€) dit bedrag was overgebudgetteerd en wordt gecorrigeerd. Tegelijk verschuiven we dit budget naar Speelpleintjes.’ Met alle sympathie voor de speelpleintjes: Waar zit de logica om de budgetten van herbruikbare luiers naar speelpleintjes te verschuiven? Zal ik het u zeggen? De schepen die toevallig zowel Milieu als Jeugd combineert. Goed financieel bestuur ?

7.
Om af te sluiten nog een mooie uitsmijter : het  ‘Investeringsfonds’ :
Daarmee schiet de stad echt de hoofdvogel af:
‘De investeringsbudgetten voor de periode 2016-2019 worden samen gevoegd.   Elk jaar opnieuw zal er bij de jaarlijkse budgetopmaak beslist worden welke de nieuw op te starten projecten voor het jaar nadien zijn.’
Navraag leert ons dat dit ingenieuze idee komt van iemand van het managementsteam. (Gek toch, toch nog iemand die zich bezig houdt met de stadsfinanciën in het algemeen (!) maar wiens taak dit eigenlijk niet zou moeten zijn).
Motivatie tot dit investeringsfonds : we doen per jaar toch maximaal 80% van wat werd vooropgesteld.  Welk zichzelf respecterende organisatie of overheid schrijft er nu een ‘plan nieuw kortrijk’ met tal van te realiseren acties en een meerjarenplan met acties en investeringen uit maar gaat er wel vanuit dat dit vooral woorden zullen blijven ?   (want we gaan er vanuit dat we toch maximaal 80% gaan doen). Van veel beloven gesproken!
Los van de achterliggende weinig bewonderswaardige motivatie, is zo’n fonds eigenlijk wel wettelijk?
BBC is er toch juist om aan te tonen dat wat werd vooropgesteld (al was het maar voor de schamele 10% die aan de gemeenteraad wordt voorgesteld) ook kan worden opgevolgd ?
Wellicht is dit de reden waarom de lijst met alle geplande investeringen deze legislatuur ook uit het document werd weggenomen.


U zou beter een voorbeeld nemen aan het OCMW.   Ik doe geen uitspraak over de inhoud, maar daar zijn de financiën realistisch en transparant en kijkt men financieel vooruit, ook over de legislatuur heen,  zoals elk goed bestuur zou moeten doen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.