Zoals aangekondigd legt CD&V Kortrijk op de komende gemeenteraad een gedragscode voor met betrekking tot de omgang tussen enerzijds Stad Kortrijk en anderzijds projectontwikkelaars. Aanleiding is het debacle rond het niet bouwen van Parking Texture, waarbij bleek dat er voor een project dat op 11 miljoen euro geraamd werd, er geen getekende overeenkomst bestond tussen de projectontwikkelaar en Stad Kortrijk. Evenwel liepen de kosten voor het afblazen van het project voor Stad Kortrijk op tot 1 miljoen euro, waarvan de helft als schadevergoeding aan de projectontwikkelaar.


“Om dergelijke mistoestanden in de toekomst te vermijden wil CD&V Kortrijk dat Stad Kortrijk een gedragscode aanneemt.”, stelt Benjamin Vandorpe, gemeenteraadslid CD&V Kortrijk. “Deze wordt op de betrokken raadscommissie van 13 april besproken, met de bedoeling dat alle partijen op dat ogenblik eventuele aanvullingen kunnen doen, zodat het voorstel op de gemeenteraad van 19 april breed gedragen goedgekeurd wordt.” CD&V Kortrijk verwacht dat alle partijen zich zullen aansluiten en zo onderstrepen dat transparantie voorop staat in de samenwerking met projectontwikkelaars.


Onderstaand is de volledige tekst van de gedragscode zoals die door CD&V Kortrijk aan de andere partijen voorgesteld wordt.

 

Gedragscode voor de omgang van Stad Kortrijk met projectontwikkelaars

Kortrijk is een stad in volle bloei en ontwikkeling die samenwerkt met projectontwikkelaars om dit te realiseren en nog verder te accelereren. In zijn omgang met projectontwikkelaars hanteert Stad Kortrijk onderhavige gedragscode:
1. We verklaren dat we ernaar streven om goed overleg te faciliteren tussen de lokale overheid en de projectontwikkelaar, met inachtneming van de lokale beleidsplannen.
2. We verklaren niet te zullen samenwerken met projectontwikkelaars die giften geven, of middelen of gronden ter beschikking te stellen van stadsmedewerkers of hun inwonende huisgenoten, stadsmandatarissen of hun inwonende huisgenoten of aan politieke partijen die lokaal actief zijn in Kortrijk. Dit direct, noch indirect.
3. We verklaren dat we van meet af aan duidelijk maken aan de projectontwikkelaar dat er geen enkele vordering kan gesteld worden met betrekking tot budgetten boven de 50.000 euro zonder dat er een voorafgaandelijke samenwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend werd tussen de betrokken partijen.
4. We verklaren dat we van meet af aan duidelijk maken aan de projectontwikkelaar dat er geen enkele vordering kan gesteld worden met betrekking tot projecten of
5. Activiteiten met budgetten boven de 500.000 euro zonder dat de voorgenoemde samenwerkingsovereenkomst voorafgaandelijk door de gemeenteraad van Stad Kortrijk goedgekeurd werd.
6. We verklaren dat we aandringen bij de projectontwikkelaar om te streven naar een zo goed mogelijke balans tussen het privaat karakter van de ontwikkeling en de publieke functies, de mobiliteit en daarenboven bijzondere aandacht te hebben voor groenvoorziening en ontharde, zo niet doorlaatbare, gronden.

  • Lokale besturen