Nieuwsbrief
CD&V Kortrijk
24/01/2013
 
 

CD&V WIL GEEN WINDTURBINS IN BELLEGEM

 

CD&V Kortrijk verzet zich tegen de mogelijke komst van vijf windturbines in Bellegem.

 

KDE Energy Belgium heeft een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het bouwen van een windpark, bestaande uit 5 windturbines met bijhorende infrastructuur. De percelen zijn gelegen in de Ronsevaalstraat, Dottenijsestraat, Candeléstraat (Rol), Ijzerhandstraat en de Einde Munkendoornstraat. Deze gronden bevinden zich in agrarisch en landschappelijk waardevol gebied (gewestplan). CD&V wil dit landelijk en waardevol karakter behouden en is gekant tegen de inplanting van een windmolenpark in dit gebied. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen gaat net van het basisprincipe duurzaamheid uit. Eén van de vele doelstellingen is het behoud en waar nodig het versterken van de buitengebieden.

 

De windmolens zullen bestaan uit een ondergrondse fundering, een toren in staal of beton met een hoogte van 100 meter en drie wieken met een lengte van 45 meter. De totale hoogte van een windmolen zal 150 meter bedragen. Tijdens de werken voorziet men de verbreding van verschillende landwegen, ook dit zal zijn impact hebben.

 

Enkel de bewoners van de aangrenzende percelen kregen een aangetekende brief van het nieuwe stadbestuur in de bus. Zij kunnen schriftelijke bezwaren of opmerkingen tot en met 23 februari indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het nieuwe bestuur draagt inspraak en overleg hoog in het vaandel, we hopen dat ook in dit dossier de inwoners uit de ruime omgeving zullen gehoord worden. CD&V is momenteel al in gesprek met verschillende omwonersgroepen om hen te ondersteunen bij het indienen van bezwaarschriften.